fbpx

Điều khoản sử dụng

Cập nhật 8 tháng 2, 2021

Permission.io, Inc. (“Permission”,“ Chúng tôi ”,“ của chúng tôi ”hoặc“ chúng tôi ”) vận hành các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm ASK và những người khác, nhiều blockchains, trang web, blog, diễn đàn, các ứng dụng và nền tảng di động khác nhau, bao gồm https://permission.io, tất cả các miền phụ của https://permission.iovà các hoạt động khác (tất cả các hoạt động ở đây được gọi chung là “Dịch vụ”). Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn sử dụng bất kỳ và tất cả các Dịch vụ do chúng tôi điều hành có bao gồm liên kết đến các Điều khoản sử dụng này. Nếu có liên kết đến các Điều khoản Sử dụng này trên bất kỳ trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến nào mà bạn đang truy cập, thì các Điều khoản Sử dụng này sẽ được áp dụng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các ứng dụng di động và trang web có các điều khoản sử dụng riêng. Vui lòng tham khảo các điều khoản sử dụng được liên kết với trang web hoặc ứng dụng di động mà bạn đang sử dụng để biết các điều khoản sử dụng điều chỉnh. Tài khoản là bất kỳ và tất cả quyền truy cập vào Dịch vụ. Người dùng cuối của Dịch vụ ở đây được gọi chung là “bạn”, “của bạn” và “Thành viên”.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành cũng như các Điều khoản Sử dụng này. Bằng cách truy cập, duyệt, nhận xét hoặc mua dịch vụ hoặc hàng hóa trên Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc, không giới hạn hoặc đủ điều kiện, đối với Điều khoản sử dụng này, vốn tạo thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, bạn có thể không sử dụng Dịch vụ.

Phần mềm trong Dịch vụ

Đến mức mà Permission cung cấp cho bạn các ứng dụng di động hoặc phần mềm khác như một phần của Dịch vụ, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng phần mềm, nhưng chỉ trong phạm vi cần thiết để bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của các Dịch vụ theo cách thức được các Điều khoản Sử dụng này cho phép. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần mềm nào được bao gồm như một phần của Dịch vụ. Tất cả các quyền, tiêu đề và sự quan tâm đến phần mềm đó không được cấp rõ ràng cho bạn trong đoạn này được bảo lưu bởi Permission và những người cấp phép cho nó. Tuy nhiên, trong phạm vi chúng tôi cấp phép một trong các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các ứng dụng phần mềm khác cho bạn theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối riêng biệt, các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối đó sẽ chi phối mọi điều khoản không nhất quán trong đoạn này. Một số phần mềm được sử dụng trong Dịch vụ có thể được cung cấp theo giấy phép nguồn mở và trong trường hợp đó, có thể có các điều khoản trong giấy phép nguồn mở ghi đè rõ ràng một số điều khoản của đoạn này.

Thông tin, Tin tức và Thông cáo Báo chí

Dịch vụ có thể chứa thông tin, tin tức và / hoặc thông cáo báo chí về chúng tôi hoặc những người khác, bao gồm các tham chiếu chéo đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác. Chúng tôi từ chối mọi nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin, tin tức hoặc thông cáo báo chí nào như vậy và việc bạn tự chịu rủi ro khi dựa vào thông tin có trong những tài liệu này.
Hơn nữa, mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, bình luận, dịch vụ, ưu đãi hoặc thông tin khác được trình bày hoặc cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm cả người dùng hoặc những người khác, là của (các) tác giả tương ứng và không nhất thiết phải nêu hoặc phản ánh quan điểm, phát hiện , hoặc ý kiến ​​của Permission. Bất kỳ mô tả hoặc tham chiếu đến khôngPermission sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình chỉ dành cho mục đích thông tin và sẽ không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị về các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình đó bởi Permission.

Trang web của bên thứ ba và liên kết

Để thuận tiện cho người dùng, Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành (“Trang web của bên thứ ba”). Trang web của bên thứ ba không chịu sự kiểm soát của Permissionvà như vậy, việc truy cập và sử dụng các Trang web của Bên thứ ba đó là rủi ro của riêng bạn và chịu sự chi phối của bên thứ ba tương ứng, khôngPermission điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, không xác nhận và từ chối bất kỳ và tất cả nội dung, lời khuyên hoặc dịch vụ được tìm thấy, học được, có sẵn hoặc được cung cấp trên các Trang web của Bên thứ ba đó. Chúng tôi có quyền chấm dứt liên kết đến Trang web của bên thứ ba bất kỳ lúc nào. Việc chúng tôi cung cấp liên kết đến Trang web của bên thứ ba không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi xác nhận, ủy quyền hoặc tài trợ cho Trang web của bên thứ ba đó hoặc chúng tôi được liên kết với Trang web của bên thứ ba.

Trừ khi có quy định khác trong một thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn và Permission, bạn phải tuân thủ Permissionchính sách liên kết như sau: (a) hình thức, vị trí và các thuộc tính khác của liên kết có thể không làm tổn hại hoặc làm loãng thiện chí liên quan đến Permissiontên của hoặc bất kỳ Permission nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ; (b) hình thức, vị trí và các thuộc tính khác của liên kết không được tạo ra hình thức giả rằng tổ chức hoặc pháp nhân của bạn được tài trợ, liên kết hoặc liên kết với Permission, và (iii) khi được người dùng chọn, liên kết phải hiển thị Dịch vụ trên toàn màn hình và không nằm trong “khung” trên trang web liên kết.

Quy tắc ứng xử

Việc bạn:

 1. Sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp, vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào;
 2. Sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác cho mục đích thương mại bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
 3. Sử dụng bất kỳ rô bốt, trình thu thập dữ liệu, máy quét hoặc quy trình tự động hoặc thủ công nào khác để giám sát, khai thác dữ liệu hoặc sao chép bất kỳ Dịch vụ, trang web, nội dung hoặc thông tin người dùng nào, trừ khi được cho phép rõ ràng Permission;
 4. Cố ý thao túng số nhận dạng, sử dụng nhận dạng hoặc mật khẩu của người khác mà không được phép, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào nhằm mục đích mạo danh hoặc che giấu danh tính hoặc thông tin liên hệ của người dùng;
 5. Truyền hoặc phát tán vi rút hoặc mã độc hại khác;
 6. Thu thập tên Thành viên và thông tin liên hệ và / hoặc gửi thông tin liên lạc thương mại không được yêu cầu (thư rác);
 7. Thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một tải trọng lớn bất hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ hoặc cản trở hoạt động bình thường của Dịch vụ;
 8. Đăng nội dung hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào bằng cách sử dụng Dịch vụ vi phạm hoặc vi phạm quyền của người khác (cho dù được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền công khai hoặc quyền sở hữu khác) hoặc vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn việc bán, mua hoặc phổ biến, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cá nhân, nội dung của một cá nhân;
 9. Cố gắng dịch ngược, giải mã hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào được chúng tôi sử dụng như một phần của Dịch vụ;
 10. Đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào hoặc mời gọi các Thành viên sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng;
 11. Đăng bất kỳ thông tin được phân loại hoặc nhạy cảm;
 12. Nếu bạn không làm theo hướng dẫn của chúng tôi hoặc các điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi;
 13. Truyền tải hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, lừa đảo, sai sự thật, bị đánh cắp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, khiêu dâm, nói xấu, phản đối chủng tộc hoặc sắc tộc hoặc vi phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác; hoặc
 14. Hỗ trợ hoặc cho phép bất kỳ người nào tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được mô tả ở trên.
 15. Bất kỳ và tất cả các hoạt động gian lận trên Tài khoản hoặc với Dịch vụ.

Mỗi Thành viên của Dịch vụ, bao gồm cả bạn, chịu trách nhiệm về nội dung mà Thành viên đó truyền tải và hậu quả của việc sử dụng hoặc gửi nội dung đó.
Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát việc sử dụng Dịch vụ để cải thiện hiệu suất, đối với các yêu cầu pháp lý và quy định cũng như xác định việc tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và các chính sách hiện hành khác. Permission sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ nội dung nào mà họ cho là vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Một tài khoản

Bạn chỉ được phép mở một (1) Tài khoản. Mỗi Thành viên chỉ được phép sử dụng một Tài khoản. Nhiều tài khoản do cùng một cá nhân nắm giữ có thể bị đóng ngay lập tức và chúng tôi có quyền thu giữ bất kỳ khoản tiền hoặc tiền điện tử nào (bao gồm ASK xu) thu được do giữ nhiều Tài khoản. Hơn nữa, bạn sẽ không cho phép người khác truy cập Dịch vụ thông qua Tài khoản của bạn mà không có sự cho phép rõ ràng của Permission.

Thành viên đủ điều kiện

Permission người dùng có thể có cơ hội kiếm được ASK tiền xu hoặc tiền điện tử khác "phần thưởng" bằng cách sử dụng Permission Nền tảng cung cấp dữ liệu, bao gồm dữ liệu do bạn trực tiếp cung cấp, dữ liệu được thu thập dựa trên việc bạn sử dụng Permissionhoặc dữ liệu được cung cấp bởi một nguồn bên ngoài mà bạn đã chọn tham gia Permission Nền tảng. Bạn có thể kiếm tiền từ việc kết nối các tài khoản, cho phép chúng tôi và / hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi thu thập dữ liệu, trả lời các câu hỏi khảo sát và các hoạt động khác, tất cả như được chỉ định thông qua Nền tảng và tất cả đều trên cơ sở ẩn danh, tức là không xác định danh tính cá nhân bạn cho các bên thứ ba . Bạn có thể trở thành “người đại diện” cho dữ liệu của mình và được thưởng cho dữ liệu này, theo Điều khoản được nêu trong tài liệu này. Phần thưởng kiếm được thông qua các hành động đủ điều kiện do người dùng thực hiện sẽ được lưu trữ trong ví tài khoản của người dùng và được ghi vào tài khoản của người dùng.

Số lượng phần thưởng bạn kiếm được được xác định bởi một thuật toán động dựa trên các biến số của cả hành vi của người dùng và người bán. Permission có thể tùy ý thay đổi thuật toán này, điều này có thể dẫn đến giảm số lượng phần thưởng trong tài khoản của bạn.

Permission có toàn quyền quyết định thời điểm phân phối phần thưởng vào tài khoản của bạn. Việc phân phối phần thưởng vào tài khoản của bạn có thể phải tuân theo các yêu cầu nhận dạng.

Phần thưởng có thể được đổi theo quy định thông qua Nền tảng tại thời điểm người dùng tìm cách đổi phần thưởng, hiện bao gồm thành tiền mặt thông qua PayPal và / hoặc để đổi lấy thẻ quà tặng và theo bất kỳ điều khoản áp dụng nào được quy định trên Nền tảng. Không giới hạn câu trên, chúng tôi có thể áp đặt các yêu cầu hoặc điều kiện tiên quyết để đổi phần thưởng, hạn chế về số lượng phần thưởng có thể được đổi bất kỳ lúc nào hoặc trong một khoảng thời gian và các quy định khác như điều kiện hoặc hạn chế mà chúng tôi cho là thận trọng theo quyết định riêng của mình. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc, điều kiện và hạn chế đó.

Tỷ lệ phần thưởng có thể được quy đổi thành tiền mặt sẽ được quy định trên Nền tảng và có thể được chúng tôi sửa đổi hoặc điều chỉnh, theo quyết định riêng của chúng tôi, bất kỳ lúc nào trước khi đổi. Việc chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của người dùng hoặc quyền truy cập vào tài khoản của người dùng, vì bất kỳ lý do gì sẽ dẫn đến việc tước bỏ tất cả các phần thưởng mà người dùng sở hữu trước đó. Nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi, phần thưởng kiếm được vi phạm Điều khoản sử dụng này và / hoặc bất kỳ điều khoản, yêu cầu hoặc hạn chế nào được quy định trong Nền tảng hoặc trong khi Người dùng vi phạm bất kỳ điều nào đã từ bỏ, thì chúng tôi có thể gây ra điều đó người dùng mất phần thưởng và cập nhật tài khoản của người dùng tương ứng.

Trẻ em dưới 13 tuổi

PermissionNền tảng hoặc Trang web của không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Để mở Tài khoản và tham gia vào bất kỳ Permission Nền tảng hoặc Trang web, bạn phải từ 13 tuổi trở lên (“Trẻ vị thành niên”) hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đã thay mặt bạn mở Tài khoản và đồng ý cho bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không đáp ứng một trong các yêu cầu về tính đủ điều kiện này, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt Tài khoản của bạn. Chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ đã được xác minh. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, từ một cá nhân dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ vị thành niên, theo đây bạn đồng ý ràng buộc Trẻ vị thành niên với các Điều khoản này và hoàn toàn bồi thường Permission và giữ nó vô hại nếu Trẻ vị thành niên vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này.

Khu vực tài phán bị hạn chế

Là một công ty của Hoa Kỳ, chúng tôi tuân thủ các lệnh trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (“OFAC”). OFAC là một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ quản lý và thực thi các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại dựa trên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và các mục tiêu an ninh quốc gia chống lại các chế độ và quốc gia có mục tiêu, những kẻ khủng bố, những kẻ buôn bán ma tuý quốc tế, những kẻ tham gia vào các hoạt động liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc nền kinh tế của Hoa Kỳ.

Một số chương trình trừng phạt của OFAC bao gồm các lệnh cấm rộng rãi ở cấp quốc gia và được định hướng về mặt địa lý (tức là Cuba, Iran). Do đó, chúng tôi có thể không cung cấp tất cả Dịch vụ ở tất cả các thị trường và khu vực pháp lý và có thể hạn chế hoặc cấm sử dụng tất cả hoặc một phần Dịch vụ từ các khu vực pháp lý nhất định. Tại thời điểm này, các Khu vực tài phán bị hạn chế bao gồm những khu vực được xác định trong “Danh sách các quốc gia bị cấm” sau đây. Bạn không được cố gắng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đang ở bất kỳ Khu vực thẩm quyền Hạn chế nào này. Bạn không được cố gắng vượt qua bất kỳ hạn chế nào được áp đặt qua các Dịch vụ, chẳng hạn như bằng cách che khuất địa chỉ IP của bạn hoặc gửi bất kỳ thông tin không chính xác nào về vị trí của bạn.

Người dùng và lưu lượng truy cập từ các quốc gia sau đây bị cấm Permission.io:

Belarus
Miến Điện
burundi
Cộng hòa trung phi
Cote D'Ivoire
Cuba
Cộng hòa Dân chủ Congo
Iran
Iraq
Lebanon
Liberia
Libya
Myanmar
Bắc Triều Tiên
Somalia
Các biện pháp trừng phạt liên quan đến Nam Sudan
Sudan và Darfur
phía nam Sudan
Syria
Ukraina
Venezuela
Yemen
zimbabwe

Các vi phạm; Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ ngay lập tức và không cần thông báo về bất kỳ hành vi nào Permission, theo quyết định riêng của mình, cho rằng vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc có hại cho lợi ích của Permission hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Khi chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ và tất cả nội dung liên quan. Permission bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo pháp luật và công bằng đối với các vi phạm Điều khoản Sử dụng này, bao gồm cả quyền chặn quyền truy cập vào một Permission Dịch vụ từ một địa chỉ Internet cụ thể.

Quyền sở hữu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng trên Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Sử dụng trái phép bất kỳ Permission (hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào) nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu tượng có thể vi phạm Permissioncủa hoặc quyền hợp pháp của bên thứ ba. Bạn phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của Permission.

Permission và người cấp phép của nó sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ, bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin, nội dung, phần mềm và các tệp khác cũng như lựa chọn và sắp xếp của họ (gọi chung là "Vật liệu"), ngoại trừ một số bên thứ ba nội dung trên các Dịch vụ và như được chỉ ra một cách rõ ràng. Các Dịch vụ và tất cả các Tài liệu trong đó được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài liệu nào đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật bảo mật và công khai cũng như các luật và quy định khác. Khi thực hiện bất kỳ việc sử dụng Tài liệu được phép nào, bạn đồng ý giữ nguyên tất cả các thông báo về bản quyền, nhãn hiệu và độc quyền khác.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào hoặc nội dung khác có sẵn thông qua Permission Các dịch vụ vi phạm bản quyền của bạn, theo Mục 512 (c) (3) của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau: (1) chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền độc quyền bị cho là vi phạm; (2) xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang trực tuyến được đề cập trong một thông báo, thì danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang đó; (3) mô tả chi tiết về tài liệu mà bạn cho là vi phạm và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó; (4)) thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; (5) tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và (6) một tuyên bố, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên là chính xác và bên khiếu nại là chủ sở hữu hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi để nhận thông báo về vi phạm bản quyền bị cáo buộc xuất hiện trên các Trang web có thể được liên hệ tại đây: dmca (at) permission.io.

Khi nhận được Thông báo vi phạm bản quyền chứa thông tin bắt buộc như được mô tả từ (1) đến (6) ở trên, chúng tôi có quyền (i) thông báo cho người dùng, nếu biết, về hành vi vi phạm bị cáo buộc, và (ii) xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc là vi phạm nếu được lưu trữ trên một trong những Permission Dịch vụ. Không có thông tin cá nhân của người dùng được chia sẻ với chủ sở hữu bản quyền trừ khi pháp luật yêu cầu. Permission có quyền chấm dứt tài khoản của người dùng dựa trên việc nhận được một hoặc nhiều Thông báo về vi phạm bản quyền.

Thủ tục Khiếu nại DMCA

Nếu chúng tôi xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu của bạn và bạn tin rằng chủ sở hữu bản quyền đã buộc tội bạn do nhầm lẫn, bạn có thể gửi Khiếu nại theo DMCA cho đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau: (1) chữ ký thực hoặc điện tử của người dùng; (2) nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào nó đã bị vô hiệu hóa; (3) một tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng người dùng thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai tài liệu cần xóa hoặc vô hiệu hóa; (4) tên, địa chỉ và số điện thoại của người dùng và tuyên bố rằng người đăng ký đồng ý với quyền tài phán của Tòa án quận liên bang đối với khu vực tư pháp nơi đặt địa chỉ hoặc nếu địa chỉ của người dùng ở bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ quận tư pháp nào mà nhà cung cấp dịch vụ có thể được tìm thấy và người dùng sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người đã cung cấp thông báo hoặc đại diện của người đó;

Khi nhận được Khiếu nại theo DMCA, chúng tôi sẽ cung cấp cho bên khiếu nại một bản sao của Khiếu nại DMCA. Khi chúng tôi nhận được Khiếu nại đáp ứng các yêu cầu của DMCA, chúng tôi sẽ xử lý Khiếu nại đó phù hợp với các yêu cầu của DMCA.

Bảo mật tài khoản liên quan đến đăng ký

Một số Dịch vụ hoặc các phần của Dịch vụ chỉ có thể được truy cập thông qua quy trình đăng ký hoặc bằng các thông tin xác thực cụ thể. Đối với các phần bị hạn chế truy cập như vậy của Dịch vụ, việc bạn: (a) tạo nhiều hơn một hồ sơ cá nhân, (b) tạo một tài khoản khác mà không có hồ sơ cá nhân của chúng tôi là vi phạm Điều khoản Sử dụng này. permission nếu chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn; (c) chia sẻ thông tin đăng nhập của bạn, (d) cho phép bất kỳ ai khác truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc (e) làm bất kỳ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản của bạn.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn.

Rủi ro

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ là sự thừa nhận của bạn rằng có thể có rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Tất cả những rủi ro đó không thể biết được, nhưng ở mức tối thiểu, bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý nắm giữ Permission không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ điều nào sau đây: các hành động theo quy định; không đủ quan tâm đến Dịch vụ; Dịch vụ không đáp ứng được mong đợi của bạn; khai thác các điểm yếu bảo mật trong Dịch vụ; lỗi của mật mã liên quan đến Dịch vụ; các cuộc tấn công kho tiền điện tử liên quan đến Dịch vụ; và trộm cắp tiền điện tử liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Không đảm bảo giá trị

Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ giá trị nào liên quan đến Dịch vụ. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ là sự thừa nhận của bạn rằng giá trị của bất kỳ loại tiền điện tử nào, chẳng hạn như ASK, có thể đi lên, có thể đi xuống và / hoặc có thể không có giá trị nào cả. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Dịch vụ, bao gồm bất kỳ loại tiền điện tử nào (chẳng hạn như ASK), sẽ có bất kỳ giá trị nào tại bất kỳ thời điểm nào.

Không có Bảo đảm

Dịch vụ và các tài liệu (bao gồm tất cả thông tin, nội dung (bao gồm cả nội dung của người dùng), sản phẩm và dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ) được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng”, “sẵn có” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, độ chính xác của dữ liệu và sự tận hưởng yên tĩnh. Permission không bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc độ tin cậy của bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ. Không có thông tin hoặc lời khuyên bằng miệng hoặc văn bản hoặc lời khuyên được đưa ra bởi Permission sẽ tạo ra một bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn có trách nhiệm xác minh bất kỳ và tất cả các tài liệu trước khi dựa vào chúng. Permission không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi, hoàn toàn an toàn hoặc không có vi rút.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Permission và công ty mẹ, chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, đối tác, thành viên và nhân viên của nó không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, hành động, yêu cầu, mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, sử dụng hoặc gửi bất kỳ nội dung nào, bạn vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba. Permission có quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, trong trường hợp đó bạn sẽ hợp tác đầy đủ với Permission trong việc khẳng định mọi biện pháp phòng thủ có sẵn.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Việc sử dụng Dịch vụ và các tài liệu do bạn tự chịu rủi ro. Permission đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, cho dù dựa trên hợp đồng, vi phạm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và các tài liệu, thậm chí nếu Permission đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Trong mọi trường hợp sẽ không PermissionTổng trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với tất cả các thiệt hại, mất mát và nguyên nhân gây ra hành động (cho dù trong hợp đồng hoặc hành vi sai trái, bao gồm nhưng không giới hạn, sơ suất hoặc cách khác), vượt quá $ 100.00.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ trách nhiệm đối với một số loại thiệt hại. Theo đó, một số giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi pháp luật cấm. Trong trường hợp này, Permissiontrách nhiệm pháp lý của sẽ được giới hạn ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép.

Tiết Lộ

Chúng tôi có thể bảo quản và tiết lộ nội dung do bạn gửi nếu được bạn cho phép rõ ràng hoặc nếu được luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thực thi các Điều khoản Sử dụng này; (c) phản hồi các tuyên bố rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Permission, người dùng Dịch vụ hoặc công chúng.

Tuân thủ pháp luật

Thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kỳ quân nhân hoặc tổ chức không phải là quân nhân Hoa Kỳ ở bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nước ngoài nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định. Permission không tuyên bố rằng thông tin có sẵn thông qua Dịch vụ là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác ngoài Hoa Kỳ và việc truy cập Dịch vụ từ bất kỳ địa điểm nào như vậy nơi nội dung của Dịch vụ được cung cấp ở đây có thể là bất hợp pháp bị cấm. Những người chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác ngoài Hoa Kỳ làm như vậy theo sáng kiến ​​và rủi ro của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành.

Kiểm soát xuất khẩu

Bạn không được sử dụng, xuất, tái xuất, nhập hoặc chuyển bất kỳ phần mềm hoặc mã nào được cung cấp như một phần của việc bạn sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi: (a) vào bất kỳ quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận nào; hoặc (b) cho bất kỳ ai được Chính phủ Hoa Kỳ liệt kê là người nhận bị cấm cụ thể. Bằng cách sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy. Bạn cũng sẽ không sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào bị Hoa Kỳ hoặc bất kỳ luật nào khác cấm.

Trường hợp bất khả kháng

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, đình công, thiếu hụt, bạo loạn, nổi dậy, hỏa hoạn, lũ lụt, bão tố, vụ nổ, hành động của Chúa, chiến tranh, khủng bố, đại dịch, hành động của chính phủ, điều kiện lao động, động đất, thiếu hụt vật chất, tắc nghẽn internet bất thường hoặc các vấn đề kết nối bất thường hoặc lỗi của máy chủ bên thứ ba, (mỗi "Sự kiện bất khả kháng" ). Khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng, chúng tôi sẽ được miễn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ bị ảnh hưởng bởi Sự kiện bất khả kháng đó trong thời gian sự kiện vẫn tiếp tục.

Sửa đổi

Bạn nên xem lại các Điều khoản Sử dụng này thường xuyên vì chúng có thể thay đổi. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật Điều khoản Sử dụng theo thời gian bằng cách đăng Điều khoản Sử dụng mới trong Dịch vụ (ví dụ: đăng trên trang web hoặc trong tab cài đặt của các ứng dụng di động của chúng tôi) và “ngày sửa đổi lần cuối” tại đầu trang này sẽ được sửa đổi. Bạn nên tham khảo Điều khoản sử dụng thường xuyên để biết bất kỳ thay đổi nào và bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào của bạn sau khi những thay đổi đó được đăng tải đều có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Ngoài ra, đối với những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản sử dụng này, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ bao gồm thông báo trên Dịch vụ hướng người dùng đến bản sao của Điều khoản sử dụng mới nhất để xem xét và / hoặc gửi thông báo cho người dùng thông báo chúng thay đổi. Nếu Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi không được bạn chấp nhận, thì cách duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ.

PermissionViệc không thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị tòa án phát hiện là không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án sẽ cố gắng thực hiện ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các quy định khác của Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn còn có đầy đủ lực lượng và hiệu lực. Các Điều khoản Sử dụng này được cung cấp bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tất cả các giao tiếp và thông báo được thực hiện hoặc đưa ra theo các Điều khoản Sử dụng này sẽ bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Dịch vụ hoặc các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng gửi email cho chúng tôi: info@permission. Io.

Tổng Quát

Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành, phần còn lại của các điều khoản sẽ được sửa đổi để đạt được hiệu lực của điều khoản ban đầu càng gần càng tốt và tất cả các điều khoản khác của Điều khoản sử dụng này sẽ tiếp tục đầy đủ lực và tác dụng.
Luật chi phối. Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và hiểu theo luật nội bộ của Bang California mà không có hiệu lực đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào của điều khoản hoặc quy tắc luật. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này hoặc Nền tảng sẽ được tiến hành độc quyền tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hoa Kỳ của Bang California đặt tại quận San Diego. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các phản đối đối với việc thực hiện quyền tài phán đối với bạn bởi các tòa án như vậy và địa điểm tại các tòa án đó.

Web3 Quảng cáo sẽ được xây dựng trên Permission.